¥xªF¿¤®üºÝ¶m¤½©Ò©x¤èºô¯¸
台東縣海端鄉公所官方網站
最新消息
認識海端
公所介紹
便民服務
資訊公開專區
內部控制專區
訪客留言
滿意度調查
網網相 連
影音播放
路燈查報及大型廢棄物
常見問與答
 
 
 
 
   
代表會建議案
  108年度(5月)代表建議案執行情形 ... 2019-06-17
  108年度〈4月〉代表建議案執行情形 ... 2019-05-14
  108年度〈3月〉代表建議案執行情形 ... 2019-04-08
  108年度〈1~2月〉代表建議案執行情形 ... 2019-03-04
  107年度〈12月〉代表建議案執行情形 ... 2019-01-02
  107年度〈11月〉代表建議案執行情形 ... 2018-12-05
  107年度〈10月〉代表建議案執行情形 ... 2018-11-06
  107年度〈9月〉代表建議案執行情形 ... 2018-10-01
  107年度〈8月〉代表建議案執行情形 ... 2018-09-05
  107年度〈1~7月〉代表會建議案執行情形 ... 2018-09-05
  107年度〈6月〉代表建議案執行情形 ... 2018-07-16
  106年度〈1~12月〉代表建議案執行情形 ... 2017-12-29
  105年度〈1~12月〉代表建議案執行情形 ... 2017-04-20
  104年度〈11月份〉代表建議案執行情形表 ... 2016-01-05
  104年度〈12月份〉代表建議案執行情形表 ... 2016-01-05
  104年度〈9月份〉代表建議案執行情形表 ... 2015-10-08
  104年度〈5月份〉代表建議案執行情形表 ... 2015-06-09
  103年度代表建議案執行情形 ... 2014-04-07
  102年12月份代表會建議案執行情形 ... 2014-04-07
  102年11月份代表會建議案執行情形 ... 2014-04-07
  102年10月份代表會建議案執行情形 ... 2014-04-07
  102年9月份代表會建議案執行情形 ... 2013-10-09
  102年8月份代表會建議案執行情形 ... 2013-09-03
  102年7月份代表會建議案執行情形 ... 2013-09-03
  102年6月份代表會建議案執行情形 ... 2013-09-03
  102年5月份代表會建議案執行情形 ... 2013-06-05
  102年4月份代表會建議案執行情形 ... 2013-05-13
  101年度代表會服務建議案-張榮進代表建議案 ... 2012-09-14
  101年度代表會服務建議案-余幸慧代表建議案 ... 2012-09-14
  101年度代表會服務建議案-余政忠代表建議案 ... 2012-09-14
  101年度代表會服務建議案-胡金至代表建議案 ... 2012-09-14
  101年度代表會服務建議案-邱萬山代表建議案 ... 2012-09-14
  101年度代表會服務建議案-許副主席偉宗建議 ... 2012-09-14
  101年度代表會服務建議案-王建雄主席建議案 ... 2012-09-14
  張代表榮進服務建議案:第7號 ... 2011-11-02
  張代表榮進服務建議案:第6號 ... 2011-11-02
  張代表榮進服務建議案:第5號 ... 2011-11-02
  張代表榮進服務建議案:第4號 ... 2011-11-02
  張代表榮進服務建議案:第3號 ... 2011-11-02
  張代表榮進服務建議案:第2號 ... 2011-11-02
  邱代表萬山服務建議案:第4號 ... 2011-11-02
  張代表榮進服務建議案:第1號 ... 2011-11-02
  余代表政忠服務建議案:第1號 ... 2011-11-02
  邱代表萬山服務建議案:第1號 ... 2011-11-02
  許主席為偉宗服務建議案:第2號 ... 2011-11-02
  許副主席偉宗服務建議案:第1號 ... 2011-11-02
  王主席建雄服務建議案:第1號 ... 2011-11-02

最前頁 上一頁 1 2 3 4 5 下一頁 最末頁

收合式選單修正
農產業專區
觀光旅遊專區